Háje - AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin  v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

Délka kurzu je 14 lekcí (14 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

   Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

   14 x 90 min. = 3150,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve čtvrtek 12. března 2020.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Obsah kurzu:

vyjadřování budoucnosti: going to/will/přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

přídavná jména zakončená na -ed/-ing

stupňování přídavných jmen, srovnávání as....as         

záporné stupňování

who/that/which/where

vztažné věty


plány do budoucna, osobní ambice

vyjadřování nálad a pocitů

synonyma a antonyma

život ve městě, místo, kde jsem se narodil(a)

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba čtyři roky, začneme od 5. lekce v učebnici (str. 41).

 Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi

Témata pro tento školní rok:

základní osobní údaje

jednoduchá společenská konverzace
rodina a členové širší rodiny
průběh běžného dne a týdne

číslovky
časové údaje

dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

státy a národnosti

povolání
nakupování, ceny zboží
jídlo a nápoje, objednávání v restauraci

jednoduchý telefonický rozhovor

jednoduchý dopis

přídavná jména, protiklady
volný čas, koníčky, dovolená
domov, bydlení, místnosti v bytě, nábytek
život ve městě
jak se zeptat na cestu
atd.

 

Gramatika pro tento školní rok:

přítomný čas prostý
tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí
zájmena
číslovky
časové údaje
základní předložky
členy

přivlastňování

there is/there are
some/any
this/that/these/those