Háje - AJ pro mírně pokročilé (A2)

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2700,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 8. září 2020.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

časové údaje, řadové číslovky, datum - procvičování

běžná denní rutina

můj dům, můj byt

vyjadřování nálad a pocitů

vyprávění příběhů

Císařovy nové šaty

Frankenstein

obchody a nakupování

potřeby pro osobní hygienu, nákup v drogerii

státy, které jsem navštívil(a)

cestování

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

procvičování přítomného času prostého a průběhového

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

zájmena

předložky

členy

have/have got

přídavná jména + procvičování stupňování

počitatelnost podstatných jmen

a/some/any/much/many/few/a few/little/a little/a lot of

can/could/be able to/be allowed to

různé způsoby vyjadřování budoucnosti - procvičování

procvičování tvoření otázek, tázací zájmena

přídavná jména a příslovce

přídavná jména zakončená na -ed / -ing

předpřítomný čas prostý - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

ever, never, yet, just

předpřítomný čas prostý X minulý čas prostý

been X gone

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba tři až čtyři roky. Podzimní kurz bude věnován souhrnnému opakování a procvičování. Návazný zimní kurz začne od 13. lekce v učebnici (str. 100).

Přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook